9 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 15 kontroli doraźnych:

 
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki – 1 Szkoły podstawowe – 1

 

2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2 Szkoły podstawowe – 2

 

3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 4 Szkoły podstawowe – 3

Placówki -1

 

4. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 Szkoły podstawowe – 1

 

5. Kontrole związane z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 10 Przedszkola – 3

Szkoły podstawowe – 5

Szkoły ponadgimnazjalne – 2

6. Inne – 2, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego uczniów – 1,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 1.

Przedszkola – 1

Szkoły podstawowe – 1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)    Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • rodziców
4
  • innych podmiotów
10
B)    na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1