2 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 219 kontroli doraźnych:

 
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów

nauczania – 4

Szkoły podstawowe – 4

 

2. Kontrola w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – 4
Szkoły podstawowe – 4

 

3. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 Szkoły podstawowe – 1

 

4. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 194 Szkoły podstawowe – 138

Gimnazja – 3

Szkoły ponadgimnazjalne – 53

 

5. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 Szkoły podstawowe – 1

 

6. Kontrole związane z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 19 Przedszkola – 10

Szkoły podstawowe – 6

Szkoły ponadgimnazjalne – 3

7. Inne –3 , w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego uczniów – 1

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej –1

– pozostałe – 1

Szkoły podstawowe – 3

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)    Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej
189
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • rodziców
9
  • nauczycieli
1
  • innych podmiotów
4
B)    na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 15