27 czerwca 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w 2019 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że przyjęta została Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. poz.1075).

Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych podjęło następujące działania:

  1. Pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne:

Beneficjentami pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej – jeśli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn.zm.[1]) w wysokości do 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  • 500 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;
  • 1 000 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.
  1. Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,

W przypadku pomocy udzielanej w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego beneficjentami będą uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej , jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomoc będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn zm.[2]) lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2019 r. w wyniku żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

  • wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  • szacunkowego rozmiaru strat, uprawniających do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.
  1. Pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych:

Pomoc udzielna będzie:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.[3]) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r.  w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów na zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz  udział w  wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych i nieodpłatnych zajęciach opiekuńczych  oraz terapeutyczno-edukacyjnych na terenie poszczególnych gmin i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 26 lipca 2019 r. informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających liczbę dzieci/uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zgodnie z załącznikiem do pisma.

Informacje należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl według załączonego wzoru.

 Jednocześnie proszę o bieżące monitorowanie potrzeb dzieci i uczniów w zakresie ww. form pomocy oraz o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach w przypadku ich pojawienia się. Nie później niż do dnia 24 września 2019 r. 

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, 730 i 752

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 i 924

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761.

 

Załączniki

załącznik tabela
Data: 2019-06-27, rozmiar: 10 KB