27 czerwca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” – materiały dotyczące bezpieczeństwa dla szkół

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjent projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 przekazuje dokumentację powstałą w ramach ww. projektu.

Działaniami projektowymi objęto 2349 szkół. Etapy realizacji projektu: przegląd placówki pod kątem bezpieczeństwa – weryfikacja systemu zabezpieczeń, posiadanych procedur, otoczenia szkoły, czyli realnego aktualnego stanu bezpieczeństwa; rekomendacje do szkolnych procedur bezpieczeństwa – na podstawie pozyskanych informacji – wytyczne mogące usprawnić funkcjonowanie oraz podnieść stan bezpieczeństwa szkoły; szkolenia dla całej kadry szkolnej – pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji. Szkoleniami objętych zostało ponad 90 tysięcy osób. Szkolenia przeprowadzane były w formie warsztatu, aby możliwie najbardziej skuteczny sposób przekazać wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacji kryzysowej (szkolenia zawierały również element symulacji). Omawiane podczas szkolenia zagadnienia: podłożenie ładunków wybuchowych, rozpylenie niebezpiecznych substancji, wtargnięcie napastników w dwóch wariantach – sytuacja zakładnicza oraz tzw. aktywny strzelec.

Poniżej można pobrać szkielety procedur, które po skorygowaniu i dopasowaniu powinny zostać wprowadzone w poszczególnych placówkach. Procedury zastały stworzone w roku 2017 na zlecenie MEN i zaakceptowane przez Ministerstwo. Można również pobrać stworzoną w ramach projektu broszurę zawierającą podstawowe komunikaty, jak należy postąpić w sytuacji niebezpiecznej, nagłej. Dokumenty te mogą wpłynąć na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.

Załączniki: