26 czerwca 2019

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–czerwiec w 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń–czerwiec 2019 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl do dnia 5 lipca br. w sposób następujący:

                 

                       Nazwa Gmina

 

Liczba uczniów objętych pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych  za okres styczeń – czerwiec 2019 rok
   

 

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie tych uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do czerwca 2019 roku.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty