24 czerwca 2019

Komunikat MEN: Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek i wiceministrem Maciejem Kopciem podsumował rok szkolny 2018/2019. Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4 961 144 ) z ponad 26,6 tys. szkół (26 601) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje. W środę, 19 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2018/2019. 

Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała zmiana strukturalna i programowa. W mijającym roku szkolnym mieliśmy większą liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Było też więcej przedszkoli i przedszkolaków. Zgodnie z naszymi przewidywaniami wzrosła liczba etatów i zatrudnionych nauczycieli.

Po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej obowiązkowo przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Ten rok szkolny był ostatnim, w którym przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. Od 1 września 2019 r. w systemie będą funkcjonować tylko ośmioletnie szkoły podstawowe.

Przygotowany został pakiet przepisów prawnych, dzięki którym będzie możliwe organizowanie szkolnictwa zawodowego, by było ono dostosowane do realiów rynku pracy.

Wspieraliśmy samorządy, przekazując środki na dostosowanie szkół do nowego systemu. Samorządy otrzymały środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i dodatkowe zadania szkolne.

Dbamy o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracujemy nad jakością edukacji włączającej. Wzmacniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach.

Stopniowo podwyższamy wynagrodzenia nauczycieli. Obecnie procedowana jest w parlamencie ustawa, która pozwoli już od września wypłacić kolejną transzę podwyżki.

Realizujemy rządowe programy, m.in.: „Posiłek w domu i w szkole”, program pomocy dzieciom z terenów dotkniętych żywiołami, program „Aktywna Tablica”, „Wyprawka szkolna” czy „Dobry Start”.

Wprowadzamy nowe technologie do szkół. Wyposażamy szkoły w sprzęt multimedialny, tworzymy e-zasoby i e-materiały edukacyjne. Szkolimy nauczycieli, jak wykorzystywać w pracy z uczniem technologie informacyjno-komunikacyjne.

Reagujemy na postulaty uczniów, rodziców, środowisk oświatowych. Dyskutujemy o edukacji w ramach „Okrągłego stołu” edukacyjnego zainicjowanego przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Już czterokrotnie spotkaliśmy się w gronie ekspertów, aby rozmawiać na temat kolejnych zmian w edukacji. Dyskusje były prowadzone w ramach sesji plenarnych oraz stolików tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”. Kolejna tura „Okrągłego stołu” edukacyjnego jest planowana po wakacjach.

Najważniejsze zmiany w edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Szkolnictwo zawodowe

W listopadzie 2018 r. została przyjęta ustawa, której przepisy pozwolą na odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego. Poprawi się jakość i efektywność kształcenia w szkołach i placówkach. Zdecydowana większość rozwiązań to konkretne instrumenty, które posłużą powiązaniu edukacji z rynkiem pracy. Przyczynią się one przede wszystkim do rozwoju szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż. Firmy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Przygotowaliśmy pakiet sześciu rozporządzeń związanych ze szkolnictwem zawodowym. Dotyczą one podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, doradztwa zawodowego, ramowych statutów, celów i zadań kształcenia w zawodach, klasyfikacji zawodów, praktycznej nauki zawodu, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Większość zmian wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Po raz pierwszy MEN przygotowało i ogłosiło obwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i  wojewódzkim rynku pracy. Podobne obwieszczenia będą ukazywały się co roku. Minister edukacji będzie ustalał prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa zawodowego na rynku krajowym i wojewódzkim.

Obowiązkowa współpraca szkół z pracodawcami. Przed rozpoczęciem kształcenia w danym zawodzie obie strony będą musiały zawrzeć ze sobą porozumienie lub umowę.

Wprowadziliśmy staż uczniowski u pracodawcy na podstawie umowy. Staż będzie wliczany do okresu zatrudnienia, a pracodawca wliczy świadczenia wypłacane uczniowi w koszty uzyskania przychodu.

Pracodawca otrzyma 10 tys. zł dofinansowania na kształcenie młodocianego pracownika. Firma może również odliczyć od dochodu darowizny przekazane na rzecz szkoły zawodowej.

Obowiązkowe doradztwo zawodowe. Wprowadziliśmy obowiązkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Zmieniliśmy finansowanie szkół. Subwencja jest uzależniona od kosztochłonności kształcenia w danym zawodzie. Więcej pieniędzy przeznaczonych będzie na zawody potrzebne na rynku pracy i tzw. zawody unikatowe – o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Nowe technologie w szkołach

Z rządowego programu „Aktywna tablica” w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało 3690 szkół. Otrzymały one finansowanie na łączną kwotę 51,2 mln zł. W ramach otrzymanych środków szkoły mogą kupić urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych, projektory, głośniki. Program jest zaplanowany na 3 lata (2017-2019), a na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 224 mln zł.

Bezpłatne e-zasoby edukacyjne i e-materiały

Na portalu edukacyjnym epodreczniki.pl można już korzystać z nieodpłatnych zasobów edukacyjnych. Platforma jest systematycznie rozbudowywana. Docelowo będą na niej publikowane e-zasoby do kształcenia ogólnego i zawodowego. Tworzone są funkcjonalności, dzięki którym nauczyciele, uczniowie mogą gromadzić własne materiały, modyfikować istniejące, tworzyć nowe interaktywne treści edukacyjne, a także dzielić się nimi, komentować i recenzować.

Dodatkowo opracowywane są e-materiały do edukacji artystycznej, a także te służące rozwijaniu kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów.

W 2018 r. powstało w sumie:

  • 3570 e-materiałów z historii sztuki, edukacji artystycznej (muzyki i plastyki), abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki oraz cykle krótkich filmów edukacyjnych do wykorzystania na lekcji dla 10 przedmiotów (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie);
  • 150 e-zasobów do kształcenia zawodowego z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz z języka obcego ukierunkowanego zawodowo.

Ponadto ogłosiliśmy konkurs na opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum do: fizyki, chemii, biologii, geografii, języka polskiego, historii, filozofii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki.

Planujemy przygotować multimedialne zasoby wspierające doradztwo dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi oraz materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych, zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców, a także innych dorosłych użytkowników systemu).

Powstanie również 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Budujemy kompetencje cyfrowe u nauczycieli

Prawie 17 tys. nauczycieli w 2018 r. w ramach programu e-Twinning wzięło udział w seminariach kontaktowych, warsztatach szkoleniowych w regionach, warsztatach doskonalenia zawodowego i kursach on-line w zakresie nauczania programowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Ponad 800 nauczycieli zostało przeszkolonych z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Aby wesprzeć nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował publikację „Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej”, scenariusze zajęć z nauki programowania na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, a także 30 scenariuszy zajęć.

W ramach Programu Polska Cyfrowa zostanie przeszkolonych 75 tys. nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (w tym nauczycieli matematyki) z wykorzystywania i tworzenia własnych e-materiałów. Projekt o wartości 50 mln zł będzie trwał do 2023 r.

Wzmocniliśmy innowacje w szkołach

W porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracujemy nad pilotażem dla szkół pn. „Szkoła dla innowatora”. Chcemy wypracować modelowe rozwiązania dotyczące programu kształcenia innowatora.

Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym obowiązywały zmienione po reformie regulacje prawne dotyczące innowacji w szkole. Polegają one przede wszystkim na odformalizowaniu procedury zgłaszania innowacji. Organ prowadzący nie musi już zgłaszać innowacji do właściwego kuratorium oświaty. Innowacje są przygotowywane przez nauczycieli danej szkoły i po zatwierdzeniu przez dyrektora są włączane do szkolnego zestawu programów nauczania. Ich efektywność oraz celowość jest oceniana w procesie nadzoru pedagogicznego. Służy on również inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących rozwiązań (lub wdrożenia nowych) w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Ich głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. To proces realizowany na bieżąco na poziomie szkoły.

Dzięki tym rozwiązaniom prawnym dyrektorzy szkół mają jeszcze większą swobodę w doborze innowacyjnych metod oraz materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia. Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół mogą również urozmaicać proces dydaktyczny oraz kreować rzeczywistość szkolną, tak aby zainteresowała ona uczniów i zachęciła ich do nauki w sposób dostosowany do potrzeb oraz potencjału uczniów oraz środowiska, w którym żyją.

Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok podłączania w szkołach szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkół zgłoszonych do OSE jest 8,9 tys. W tym roku planowane jest podłączenie ok. 12 tys. szkół.

Przypomnijmy, że OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej.

Unowocześniamy oświatowe bazy danych. Mamy nowoczesny System Informacji Oświatowej. Od 1 marca br. funkcjonuje tylko jeden system, tzw. nowe SIO. Likwidujemy niepotrzebne programy informatyczne. Usprawniamy proces obsługi egzaminów. Budujemy Krajowy System Danych Oświatowych. Dzięki niemu wyeliminujemy wielokrotne wprowadzanie tożsamych danych w różnych systemach, np. przez dyrektorów szkół czy pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wsparcie dla samorządów

Dodatkowe pieniądze z rezerwy 0,4%. Na doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w 2018 r. przekazaliśmy 1 556 samorządom w sumie 66,4 mln zł. Ok. 2 tys. szkół otrzymało środki na doposażenie pracowni biologicznych, fizycznych, chemicznych i geograficznych. W 2019 r. dofinansujemy kolejne samorządy. Samorządy otrzymały środki również na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki (w nowo wybudowanych budynkach) o nowe pomieszczenia do nauki, uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych.W 2018 r. przekazaliśmy 472 samorządom w sumie 20,8 mln zł dla 713 szkół i placówek. To kryterium również będzie kontynuowane w 2019 r. W 2019 r. mamy do przekazania samorządom w ramach rezerwy 0,4% ponad 183 mln zł.

Środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również na koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju). Wynoszą one kolejno: 2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł.

Doposażamy, remontujemy stołówki i jadalnie szkolne

W 2019 r. przekazaliśmy 481 samorządom dla 720 szkół w sumie 40 mln zł na doposażenie, remont szkolnej stołówki lub jadalni w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Działania zaplanowane są na 4 lata. W każdym roku do przekazania samorządom będzie po 40 mln zł.

Fundusze europejskie dla oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 MEN zakończyło realizację 30 projektów na łączną kwotę 127,5 mln zł. Podpisanych zostało 49 umów otwierających nowe projekty w łącznej kwocie 195,8 mln zł. Łącznie z projektami w toku w kończącym się roku szkolnym MEN realizowało 131 projektów o łącznej wartości 610,7 mln zł.

Przykłady projektów:

Została podpisana umowa na wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych(KSDO), którego celem jest umożliwienie wymiany danych pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez instytucje do realizacji zadań oświatowych. Wdrażane rozwiązanie informatyczne eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tożsamych danych w różnych systemach/bazach danych.

Podpisano także 8 nowych umów na realizację projektów dotyczących powstania szkół ćwiczeń mających na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Podpisano 10 umów na realizacją projektów mających na celu stworzenie wysokiej jakości łącznie 10 125 e-materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów dla 4-letniego liceum.

W ramach wsparcia kadry kierowniczej systemu oświaty w zarządzaniu oświatą, które jest  ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych, podpisano 6 umów na realizację projektów podnoszących kompetencje kluczowe łącznie 944 przedstawicieli JST.

Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Dzięki wprowadzeniu dwóch nowych wag w podziale subwencji na 2019 r. samorządy mogą zatrudniać w szkołach psychologów, pedagogów, logopedów czy terapeutów pedagogicznych. Szacujemy, że z takiej pomocy skorzysta 4,4 mln uczniów, a naliczone środki wyniosą 556 mln zł.

 

Razem z Komisją Europejską pracujemy nad modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowaliśmy wspólnie rekomendacje. Od lipca br. rozpoczną się prace nad założeniami do projektu ustawy dotyczącej podnoszenia jakości edukacji włączającej.

Podręczniki, ćwiczenia materiały edukacyjne dla uczniów

Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. W 2019 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 286 mln zł.

Od 1 lipca br. rodzice mogą składać wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry Start”. Już w sierpniu tego roku na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną. Program jest powszechny. To rodzice decydują, na co wydać pieniądze. Programem w tym roku zostanie objętych 4,62 mln uczniów. Koszt świadczenia wyniesie około 1,5 mld zł.

Ponadto w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” mamy do przekazania 15 mln zł dofinansowania dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego. Szacujemy, że z programu skorzysta 41 tys. uczniów.Wysokość dofinasowania w  zależności od typu szkoły na jednego ucznia wyniesie od 225 do 445 zł.

5 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

Dzieci i uczniowie, których rodziny ucierpiały wskutek wystąpienia nagłych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą otrzymać 500 zł lub 1 000 zł zasiłku celowego, skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego lub zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania. Podstawą do udzielenia wsparcia jest przyznanie rodzinie zasiłku celowego z pomocy społecznej. W tym roku na program zaplanowano w budżecie państwa 5 mln zł.

Wspieramy czytelnictwo. Rok szkolny 2018/2019 był trzecim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach Priorytetu 3 programu do bibliotek szkolnych trafiło w poprzednich latach ponad 3,8 mln nowych książek. W tym roku kupiliśmy 2,1 mln książek do szkolnych bibliotek na kwotę 27,9 mln zł. W sumie w ciągu trzech lat z budżetu państwa wydano na ten cel 89,3 mln zł.

mLegitymacja

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowaliśmy mLegitymację. To mobilna, darmowa wersja legitymacji szkolnej. Jest przechowywana na urządzeniu mobilnym ucznia. Aby uczniowie mogli korzystać z mLegitymacji, wystarczy, że dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełnią formularz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach

Wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkół. Dotychczas przepisy te dotyczyły tylko nauczycieli.

Określiliśmy wymóg prowadzenia przez nauczyciela rejestru wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr ma zawierać cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także nazwiska osób odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego wymagają akceptacji dyrektora szkoły. Jednoznacznie wskazaliśmy w przepisach, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Takie rozwiązanie pozwoli na odciążenie tornistrów dzieci.

Dyrektorzy szkół, tworząc plan lekcji muszą uwzględnić równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Dotyczy to również zróżnicowania zajęć w każdym dniu, a także zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie ustalenia długości przerw międzylekcyjnych.

Wprowadziliśmy przepis, w którym wskazaliśmy, że to dyrektor szkoły ustala długość przerwy (po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego), gdyż długość przerw powinna być racjonalnie dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej. Co jest istotne, wskazaliśmy, że przerwy mają być tak zorganizowane, aby uczeń miał czas na zjedzenie posiłków w szkole. Odpowiedzieliśmy na postulaty wielu rodziców, którzy informowali nas, że ich dzieci nie mają czasu na jedzenie posiłku, bo przerwy są zbyt krótkie.

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

W roku szkolnym 2018/2019 powołana została III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada Dzieci i Młodzieży działa od 2016 r. Składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Działająca od 1 października 2018 r trzecia kadencja Rady kontynuowała akcję „Dzień dla Niepodległej”. Z inicjatywy Rady w ramach „Rekordu dla Niepodległej” prawie 5 mln uczniów i ponad 450 tys. nauczycieli w niemal 25 tys. szkołach i placówkach oświatowych jednocześnie odśpiewało hymn narodowy w piątek 9 listopada o godzinie 11:11.

Ponadto Rada była inicjatorem konferencji nt. skutecznych metod uczenia się pn. „Szkoła Przyszłości – jak się skutecznie uczyć?”, a także współorganizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0 Przyszłość”- Młodzi dla Rzeczypospolitej.

Rada pracowała również nad stworzeniem raportu nt. funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach. Z inicjatywy Rady po raz drugi został przeprowadzony konkurs „Młodzieżowa Rada 2019”. Rada opracowała opinię do wstępnych rekomendacji ministerstwa na temat poprawy jakości edukacji włączającej, a także opinie w sprawie wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz respektowania praw ucznia.

Rok szkolny 2018/2019„ Niepodległa”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister Edukacji Narodowej realizuje projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020.

Zakłada on wsparcie finansowe szkół i placówek, w tym także szkół polonijnych, w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami. Program będzie kontynuowany do 2020 r., a na realizację przeznaczono łącznie 6,9 mln zł.

Do tej pory 257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 2 mln zł na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyłonione w 2018 r. szkoły i placówki oświatowe otrzymały wsparcie finansowe w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł na organizację wystawy pamiątek (związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków) oraz wycieczki patriotycznej (związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej), a także innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

Zorganizowano i przeprowadzono dla uczniów szkół konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz dla drużyn ze szkół quiz wiedzy o Niepodległej. W ramach konkursu poetyckiego powstało 2400 wierszy inspirowanych tematem niepodległej ojczyzny, które laureaci i finaliści zaprezentowali publicznie podczas gali finałowej. W quizie historycznym udział wzięło 400 czteroosobowych drużyn ze szkół i placówek z całej Polski. Wspólna uroczysta gala finałowa odbyła się w listopadzie 2018 r. na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Na organizację konkursów oraz nagrody wydatkowano 402,5 tys. zł.

Realizowane jest także, rozpoczęte w 2018 r., wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolita Polską. Szkoły te mogą organizować oraz brać udział w działaniach, które służą upowszechnieniu wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości „Zapamiętane, a nieopisane” oraz festynach, spektaklach, konkursach, grach miejskich, festiwalach pieśni patriotycznych związanych z historia i kultura Polski. Na organizację projektów MEN przeznaczyło do 2020 r. 700 tys. zł.

Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu uczniów

Wprowadziliśmy przepis ustawowy, który pozwala, by w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygał to dyrektor szkoły. Jeśli dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, będzie mógł to zrobić nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone

Na prośbę dyrektorów szkół zmieniliśmy przepisy, które umożliwiają, by każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne mogła być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas egzaminów.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Istotą zmiany jest wprowadzenie możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego egzamin przeprowadzany w danej sali innych nauczycieli, w tym osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionych w szkole. Z takiej możliwości może skorzystać przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ustalający skład zespołów nadzorujących, w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nauczyciela zatrudnionego w tej szkole.

Zmieniliśmy przepisy o organizacji roku szkolnego

Co do zasady ferie letnie – tak jak dotychczas – będą rozpoczynały się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Natomiast w przypadku, gdy roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w środę poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy (Boże Ciało), ferie letnie rozpoczną się w dzień następujący po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień zakończenia ferii letnich nie ulega zmianie i jest nim nadal dzień 31 sierpnia.

Bezpieczne wakacje

Pamiętając o bezpieczeństwie podczas wakacji, przygotowaliśmy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcamy rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zapoznania się z poradnikiem.

Warto pamiętać o tym, że wysyłając ucznia na zorganizowany wyjazd letni, należy sprawdzić wiarygodność organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Można też na niej znaleźć więcej informacji o bezpieczeństwie dziecka na wakacjach.

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 1 września 2019 r. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę. Datę przyszłorocznego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono na 26 czerwca 2020 r. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 jest dostępny na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/podsumowanie-roku-szkolnego