18 czerwca 2019

Komunikat w sprawie procedury zgłaszania wypoczynku

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku,

 Liczne błędy w wypełnianiu formularzy zgłoszeń wypoczynków i braki w załączaniu niezbędnej, aktualnej dokumentacji skutkują odsyłaniem zgłoszeń do korekty. Zgłoszenie wypoczynku nie może zostać umieszczone w bazie wypoczynku bez akceptacji kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby organizatora wypoczynku.

W związku z powyższym proszę o uważne i dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeń. Do najczęściej spotkanych powodów odsyłania zgłoszeń do korekty należą:

  • brak aktualnej opinii straży pożarnej o spełnianiu przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  • brak załączonego szkicu poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich funkcji,
  • brak danych o warunkach sanitarnych obiektu,
  • brak aktualnych zaświadczeń o niekaralności kierownika i wychowawców wypoczynku,
  • nieaktualne daty oświadczeń,
  • nieodpowiednia ilość wychowawców (ze względu na liczbę i wiek uczestników),
  • przypisywanie kierownikowi, wychowawcy podwójnych funkcji, w tym funkcji instruktora, lektora i trenera,
  • brak potwierdzenia posiadania przez instruktorów, trenerów bądź lektorów odpowiednich kwalifikacji,
  • brak informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (w przypadku zgłaszania wypoczynku organizowanego za granicą).

Ponadto przypominam o konieczności rejestracji każdego turnusu wypoczynku jako oddzielnego zgłoszenia wypoczynku oraz informowaniu kuratora oświaty o każdej zmianie dotyczącej zmiany okoliczności organizacji wypoczynku: adresu wypoczynku, miejscu lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, terminie i kadrze wypoczynku.

Instrukcja zgłaszania wypoczynku jest dostępna na stronach: