10 czerwca 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz  stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90 i ustawy o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2019/2020, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych)

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła (publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków (art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku — radzie pedagogicznej), w terminie do 18 czerwca 2019 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,
 • dyrektor szkoły — do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2019 r.  – przedstawia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Świętokrzyski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa jako załącznik do pisma przewodniego.

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90 i ustawy o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — przedstawia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do dnia 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2019 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2018/2019. Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na podany niżej adres e-mailowy wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,

ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesyłamy wzór oświadczenia dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów, oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania /MEN/.

Prosimy, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice / prawni opiekunowie wypełnili odpowiednie oświadczenie.

Działania związane ze stypendiami koordynuje:

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Załączniki