6 czerwca 2019

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – rządowy program bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci.

Od dnia umieszczenia w harmonogramie (dostępnym na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol i systematycznie aktualizowanym), szkoły mogą zgłaszać chęć skorzystania z rządowego programu bezpłatnego dostępu do Internetu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej szkoły otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rolę Operatora OSE powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, mającemu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji.

Co gwarantuje OSE?

Operator OSE zapewnia szkołom usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, oraz usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

Co musi zrobić szkoła, żeby dołączyć do OSE?

1) Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać zgodę Organu Prowadzącego Szkołę (formularz dostępny jest na stronie https://ose.gov.pl/lista-szkol).

2) Wypełnić i odesłać Ankietę Techniczną w formie elektronicznej (poprzez portal „Moje OSE” dostępny na stronie https://moje.ose.gov.pl/login).

3) Przystąpić do podpisania umowy OSE (także poprzez portal „Moje OSE”).

Aby przystąpić do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szkoły potrzebują zgody Organu Prowadzącego Szkołę.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w przypadku niedokonania zgłoszenia przez szkołę, Organ Prowadzący Szkołę najpóźniej z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie zobligowany do samodzielnego zapewnienia tej szkole Internetu spełniającego parametry bezpieczeństwa i przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s – tj. standardu zapewnianego bezpłatnie przez OSE.

Zachęcamy do wykorzystania w pełni usług dostarczonych przez Operatora OSE we wszystkich szkołach, przyczyniając się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.