5 czerwca 2019

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się  o stopień nauczyciela dyplomowanego po zmianie przepisów

Akty prawne: 

 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i  2245 oraz z 2019 r. poz. 730)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
 • Ustawa z dnia 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
 • Zmiany w przepisach związane z awansem zawodowym nauczycieli (do pobrania poniżej)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (poniżej wzór do pobrania)
 • Klauzula informacyjna do zapoznania się przez nauczyciela i dołączenie do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (do pobrania poniżej)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9 d ust. 5 i 5a oraz art. 9 f ust. 2 i 4 Kart Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
 • Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • Kopia kart oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • Opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt. 1-3, i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt. 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt. 4 lit. c rozporządzenia.

 

Załączniki

Zmiany w przepisach związane z awansem zawodowym
Data: 2019-06-05, rozmiar: 150 KB
Wniosek - nauczyciel dyplomowany
Data: 2019-06-05, rozmiar: 131 KB
Klauzula informacyjna dla nauczyciela
Data: 2019-06-05, rozmiar: 97 KB