5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych.

W maju 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 15 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek
1. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki – 1 Szkoły podstawowe – 1
2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2 Szkoły podstawowe – 2
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 4 Szkoły podstawowe – 3

Placówki – 1

4. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 Szkoły podstawowe – 1
5. Kontrole związane z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 10 Przedszkola – 3

Szkoły podstawowe – 5

Szkoły ponadgimnazjalne – 2

 

6. Inne – 2, w tym:

  • organizacja kształcenia specjalnego uczniów – 1
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 1
Przedszkola – 1

Szkoły podstawowe – 2

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczna kontroli
A) Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • rodziców
4
  • innych podmiotów
10
B) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1