5 czerwca 2019

Informacja o realizacji kontroli za kwiecień 2019 r.

W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 1 kontrolę planową.

W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 11 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół / placówek
1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 Szkoły podstawowe – 1
2. Kontrola w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – 2
Szkoły podstawowe – 1

Gimnazjum – 1

3. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki 1 Szkoły podstawowe – 1

 

 

4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 Szkoły podstawowe – 1
5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 Przedszkola – 1

Szkoły podstawowe – 1

6. Kontrole związane z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 3 Przedszkola – 2

Szkoły podstawowe – 1

7. Inne – 7, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego uczniów,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora,

– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

– pozostałe

Przedszkola – 2

Szkoły podstawowe – 3

Szkoły ponadgimnazjalne -1

Placówki -1

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A) Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • rodziców
5
  • nauczycieli
2
  • innych podmiotów
3
B) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1