30 maja 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1 ewaluację problemową doraźną w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

1 ewaluację całościową doraźną.     

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych oraz branżowej szkole I stopnia.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports