20 maja 2019

Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996), organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację.

Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która:

 • prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, tj.: jej statut jest zgodny z przepisami prawa,
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie wstępnej akredytacji na podstawie
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz.2029):

 1. W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji, składa organ prowadzący placówkę doskonalenia do kuratora oświaty – (Załącznik nr 1)
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia – (Załącznik nr 2)
  3. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

Załączniki