20 maja 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 20 maja 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o uczęszczaniu na zajęcia wychowania do życia w rodzinie
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o pomocy materialnej udzielanej przez JST

Uczniowie

  • Adres zamieszkania – dodanie państw: Dania, Finlandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki
  • Dodanie komunikatów informacyjnych o potrzebie posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju podczas przypisywania ucznia do oddziału dodatkowego