15 maja 2019

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie,
Wójtowie, 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca br. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r, poz. 574).

Wzory formularzy stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia znajdują się na stronie: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​d​o​t​a​c​j​a​-​c​e​l​o​w​a​-​n​a​-​p​o​d​r​e​c​z​n​i​k​i​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​-​i​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​c​w​i​c​z​e​n​i​o​w​e​-​w​-​2​0​1​9​-​r​oku

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych  do ustalenia wysokości ww. dotacji w terminie do dnia 10 czerwca br.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 r. (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia) zostaną wygenerowane w aplikacji dostępnej na stronie: https://​dotacjakielce​.kuratorium​.bialystok​.pl

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian – nie należy ich udostępniać szkołom.

Wypełnione wnioski powinny zostać wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione i przekazane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce. Zgodnie z § 8 rozporządzenia należy je przekazać w postaci elektronicznej i papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosków w terminie późniejszym.

Uwagi do wypełnienia aplikacji, celem wygenerowania załącznika nr 4 i 5  na platformie:

Krok I

  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – generuje się załącznik nr 2.

Krok II

  • wypełnić dane w załączniku nr 1 i 2 (jeżeli występuje w organie prowadzącym) dla wszystkich czterech części w szkole – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły).

Krok III

  • należy dokonać podziału kwoty refundacji ze względu na poniesione wydatki w okresie IX-​XII 2018 r. jak również I‑VI 2019 r. (lub wstawić zera).
  • Kwoty refundacji za 2018 r. muszą być zgodne z Rb-​50 złożonym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • W aplikacji występują kwoty maksymalne – w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41–342-16–47; 41 342–19-06

Krok IV

  • wydruk załącznika nr 4 i 5 (proszę podpisać i wysłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach).

Uwaga:

  • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
  • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5 – wszystkie pola muszą być wypełnione (przynajmniej wyzerowane).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

W załączeniu: tabele informujące o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Załączniki