15 maja 2019

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie,
Wójtowie, 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca br. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r, poz. 574).

Wzory formularzy stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/dotacja-celowa-na-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2019-roku

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych  do ustalenia wysokości ww. dotacji w terminie do dnia 10 czerwca br.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2019 r. (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia) zostaną wygenerowane w aplikacji dostępnej na stronie: https://dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian – nie należy ich udostępniać szkołom.

Wypełnione wnioski powinny zostać wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione i przekazane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Zgodnie z § 8 rozporządzenia należy je przekazać w postaci elektronicznej i papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosków w terminie późniejszym.

Uwagi do wypełnienia aplikacji, celem wygenerowania załącznika nr 4 i 5  na platformie:

Krok I

  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – generuje się załącznik nr 2.

Krok II

  • wypełnić dane w załączniku nr 1 i 2 (jeżeli występuje w organie prowadzącym) dla wszystkich czterech części w szkole – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły).

Krok III

  • należy dokonać podziału kwoty refundacji ze względu na poniesione wydatki w okresie IX-XII 2018 r. jak również I-VI 2019 r. (lub wstawić zera).
  • Kwoty refundacji za 2018 r. muszą być zgodne z Rb-50 złożonym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • W aplikacji występują kwoty maksymalne – w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41-342-16-47; 41 342-19-06

Krok IV

  • wydruk załącznika nr 4 i 5 (proszę podpisać i wysłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach).

Uwaga:

  • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
  • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5 – wszystkie pola muszą być wypełnione (przynajmniej wyzerowane).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

W załączeniu: tabele informujące o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Załączniki

tabela-informujaca-o-wysokosci-wskaznikow
Data: 2019-05-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB
tabela-informujaca-o-wysokosci-wskaznikow-refundacja
Data: 2019-05-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB