11 maja 2019

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 późn zm.). Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2018 r. wynosił ogółem netto 19 049 759,98  zł, w tym:

  • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 75 857,63 zł
  • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 18 973 902,35 zł.