10 maja 2019

Obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2018

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) sprawozdania należy składać w sposób następujący:

  • w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r. szkoły biorące udział w programie są obowiązane
    do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadania w 2018 r.
  • w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. organy prowadzące sporządzają i przedkładają wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania w 2018 r.

Sporządzone sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie – Aktywna tablica”.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki