11 września 2019

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – badanie ESPAD

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że we wrześniu br. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będzie kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież[1]. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r.


[1] Pismo DWKI-WPB.5012.15.2019.TSG z 13 marca 2019 r. Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającej w ramach Rady Europy. W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich.
We wszystkich tych krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach. Badanie stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.