11 kwietnia 2019

Nowe SIO. Obowiązek przekazywania danych od przyczynie nieprowadzenia zajęć

Obowiązek przekazywania do nowego SIO informacji o przyczynie nieprowadzenia zajęć nauczycieli wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy o systemie informacji oświatowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) oraz par. 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1653), gdzie zdefiniowany został katalog zamknięty przyczyn nieprowadzenia zajęć:

§ 27 W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:
1) urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
2) urlop wychowawczy;
3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy — Karta Nauczyciela;
4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881);
5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
6) urlop dla poratowania zdrowia;
7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy — Karta Nauczyciela;
8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy — Karta Nauczyciela;
9) urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela;
10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
11) przeniesienie w stan nieczynny;
12) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
13) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368);
14) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela.

Katalog ten wskazuje, że do nowego SIO wprowadza się dane o nieprowadzeniu zajęć wyłącznie wynikających z wyżej wymienionych przyczyn. Przykładowo, nie wprowadza się do SIO informacji o nieprowadzeniu zajęć z powodu:

  • urlopu okolicznościowego,
  • opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela,
  • urlopu wypoczynkowego.

Źródło informacji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​j​a​k​i​e​-​n​i​e​o​b​e​c​n​o​s​c​i​-​n​i​e​-​p​o​w​i​n​n​y​-​b​y​c​-​r​e​j​e​s​t​r​o​w​a​n​e​-​w​-​s​io/

Wyżej wymienione przyczyny nieprowadzenia zajęć przekazuje się zgodnie z terminem ustawowym określonym art. 30 ww. ustawy o systemie informacji oświatowej, czyli w ciągu siedmiu dni o zmiany w stanie faktycznym:

Art. 30 Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w:
1) art. 8 pkt 1 lit. c, e‑k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;
3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.