9 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”, informując, że dofinansowaniem z 0,4% rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach.

MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Szczegółowe informacje: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​k​r​y​t​e​r​i​a​-​p​o​d​z​i​a​l​u​-​0​4​-​r​e​z​e​r​w​y​-​c​z​e​s​c​i​-​o​s​w​i​a​t​o​w​e​j​-​s​u​b​w​e​n​c​j​i​-​o​g​o​l​n​e​j​-​n​a​-​r​o​k​-​2​019