8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

  • 1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  • 2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe

 

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/​2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017‑r.pdf
  2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/​2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017‑r..pdf
  3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/​2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe [2] oraz 20d [3] ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: https://​bip​.men​.gov​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​s​i​t​e​s​/​2​/​2​0​1​8​/​0​6​/​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​m​i​n​i​s​t​r​a​-​e​d​u​k​a​c​j​i​-​n​a​r​o​d​o​w​e​j​.​pdf

  • [1] t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
  • [2] szkół nowego systemu oświaty
  • [3] szkół starego systemu oświaty