3 kwietnia 2019

Informacja o realizacji kontroli za marzec 2019 r

W marcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych.
W marcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 35 kontroli doraźnych:

 

 

Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1 Szkoły podstawowe – 1
2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 Szkoły podstawowe – 1
3. Kontrola w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 Szkoły podstawowe  – 1
4. Przestrzeganie statutu szkoły/placówki – 2 Szkoły podstawowe – 1 Placówki oświatowe -1
5. Kontrole związane z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 26 Przedszkola – 2

Szkoły podstawowe – 23

Placówki oświatowe – 1

6. Inne – 5, w tym:
– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2 kontrole),
– sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora (2 kontrole),
– pozostałe
Przedszkola -1

Szkoły podstawowe – 4

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A) Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • organu prowadzącego szkołę/placówkę
1
  • rodziców
2
  • uczniów
1
  • nauczycieli
1
  • innych podmiotów
4
B) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 26