3 kwietnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania za marzec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z
planu monitorowania
Liczba szkół,
które
wypełniły
ankietę
Stan
realizacji
(%)
1. Prowadzenie działalności
innowacyjnej
i wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania.
(SZKOŁY PODSTAWOWE –
publiczne)
528 92 17%
2. Kształcenie u uczniów
kompetencji kluczowych
SZKOŁY PODSTAWOWE – 71
GIMNAZJA – 6
LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 20
TECHNIKA – 12
SZKOŁY BRANŻOWE – 9
118 102%