5 kwietnia 2019

Arkusze organizacji na rok szkolny 2019/2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2019/2020 arkuszy organizacji
publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Szanowni Państwo,
organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki w województwie świętokrzyskim

Podstawa prawna

art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)

I. Dyrektorzy szkół/placówek przekazują arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia 2019 roku organowi prowadzącemu.

II. Organy prowadzące przekazują arkusz organizacji odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach lub Oddziału zgodnie z poniższą tabelą. Z uwagi na znaczną liczbę arkuszy proszę o przekazanie w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2019 r.

L.p.

Powiaty

 

1. 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

m. Kielce, kielecki ziemski, konecki, skarżyski
2. Oddział  w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37

ostrowiecki, opatowski
3. Oddział w Starachowicach

ul. Rogowskiego 14

starachowicki
4. Oddział  w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

jędrzejowski, pińczowski, włoszczowski
5. Oddział w Busku-Zdroju

ul. Różana 2

buski, kazimierski
6. Oddział  w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 39

sandomierski
7. Oddział  w Staszowie

ul. 11 Listopada 3

staszowski

III. Do arkusza organizacji załącza się:

 1. plany nauczania danego typu szkoły zgodnie z odpowiednim załącznikiem do rozporządzeń:
  – Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639),
  – Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r. poz. 703),
  –  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2012r. poz. 204 ze zm.),
 2. wykaz kadry pedagogicznej (załącznik 1),
 3. wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (załącznik 2),
 4. wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (załącznik 3).

IV. Arkusz organizacji przedszkola powinien zawierać informacje zawarte w §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691):

 1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 3. liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę oddziałów;
 7. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 8. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 9. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 10. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

V. Arkusz organizacji szkoły powinien zawierać informacje zawarte w §17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691):

 1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
 3. liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 7. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 8. dla poszczególnych oddziałów:
  1. tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,|
  2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
  3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
  5. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  6. tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 9. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 10. liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
 11. liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
 12. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

VI. Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny powinien zawierać informacje zawarte w §17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691):

 1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin  zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;
 3. liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;
 5. liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,
 6. liczbę oddziałów przedszkolnych;
 7. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
 8. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;
 9. czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
 10. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

VII. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty, nie później niż do dnia 20 maja 2019 roku.

VIII. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do
30 września 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do arkusza
w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

IX. Świętokrzyski Kurator Oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2019 roku.

X. Po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący proszę o przesłanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii ww. arkusza odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach i Oddziałów zgodnie z tabelą z punktu II.

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2019-03-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
załącznik nr 2
Data: 2019-03-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
załącznik nr 3 (nie dotyczy szkół specjalnych)
Data: 2019-03-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB