29 marca 2019

Komunikat w sprawie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu
28 marca br. Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023. Ma on na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w placówce.

Wsparcia finansowego udziela się następującym organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe:

 • jednostkom samorządu terytorialnego
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego
 • osobom fizycznym

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu
do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

80 000 zł z przeznaczeniem na:

 • na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni
  i jadalni),
 • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują w celu ich uruchomienia
 • uruchomienie nowych stołówek;

25 000 zł z przeznaczeniem na:

 • na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań.

Organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Co robimy /​Programy i projekty /„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”/ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane
do organu prowadzącego w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. składa:

 • wniosek organu prowadzącego,
 • wykaz szkół objętych wnioskiem,
 • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy przekazać na adres: Kuratorium Oświaty
w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25 ‑516 Kielce z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Posiłek w domu i w szkole”.

Jednocześnie informuję, że wnioski organów prowadzących niespełniające wymogów formalnych jak również złożone po terminie nie podlegają ocenie.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki