27 marca 2019

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawydziałalności pożytku publicznego i wolontariacie

W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.” uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie składają ofert w ww. konkursie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z którym w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;
  • analiza indywidualna i ocena punktowa ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.

Prace komisji trwać będą od dnia 15 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br.

Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszone zostaną osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pracach komisji konkursowej ds. wypoczynku w 2019 r.” do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

formularz zgłoszenia do komisji konkursowej
Data: 2019-03-27, rozmiar: 13 KB