8 stycznia 2016

Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – informacje szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wprowadza możliwość ubiegania się o akredytację. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewniania jakości procesu kształcenia i jego efektów. Placówka wchodząc na ścieżkę akredytacji, jednocześnie wkracza na drogę podnoszenia jakości.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

O akredytację mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne ośrodki kształcenia nauczycieli, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Wnioskodawca składa wypełniony wniosek do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Formularze wniosków o przyznanie akredytacji znajdują się w:

Publikujemy poniżej wzory załączników w formacie DOC oraz „Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych” opracowany w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu współfinansowanego z EFS nr: 1/2.2.D1/2004/1/1762, przyjętego do realizacji na podstawie Decyzji nr 36 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2005 r., który jest dobrym źródłem informacji potrzebnych przy prawidłowym wypełnianiu wniosku o akredytację.

Załączniki