15 marca 2019

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Moja Niepodległa” – wyniki

Konkurs „Moja niepodległa” został zorganizowany i przeprowadzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie na przełomie 2017 i 2018 roku.

Na konkurs napłynęło 139 prac w sześciu kategoriach – lekcja lub uroczystość w trzech grupach wiekowych: oddziały zerowe i klasy I‐​III szkoły podstawowej, klasy IV‐​VII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe.

Ideą konkursu było stworzenie bazy pomocy dydaktycznych z okazji świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z prac, które zostały przysłane, komisja konkursowa wyłoniła sześć najlepszych, po jednej z każdej kategorii.

Laureatem konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości „Moja Niepodległa” z województwa świętokrzyskiego została pani Bernadeta Zientara ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie, która przygotowała scenariusz trzydniowego cyklu zajęć dla klas I‐​III pod tytułem: „Polska dzisiaj i przed laty – cykl zajęć o charakterze patriotycznym”.

Szczegółowe informacje: https://​szczecin​.ipn​.gov​.pl/​p​l​9​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​4​1​6​2​6​,​O​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​-​k​o​n​k​u​r​s​-​d​l​a​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​-​M​o​j​a​-​N​i​e​p​o​d​l​e​g​l​a​-​w​y​n​i​k​i​.​h​tml