15 marca 2019

Nabór wniosków do Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczyna nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 ‑2021. 5 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www​.education​.org​.pl w zakładce Aktualności i Wydarzenia.

Krótka charakterystyka Programu:
Cele:

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. W dążeniu do tego celu, duży nacisk położony jest na edukację włączającą, zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe.

Priorytetowe obszary tematyczne:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w edukacji,
 • jakość kształcenia,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • poradnictwo zawodowe,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Partnerzy Programu:

 • Islandia, Islandzkie Centrum Badań | RANNIS, (The Icelandic Centre for Research).
 • Liechtenstein, Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA. (The National Agency for International Education Affairs).
 • Norwegia, Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | DIKU, (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education).

Działania programowe:

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów, z podziałem na rodzaje działań:

1) Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej:

 • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; intensywne szkolenia dla polskiej kadry, prowadzone w Polsce przez ekspertów z państw-​darczyńców;

2) Mobilność w szkolnictwie wyższym:

 • dla studentów – wymiany oraz praktyki;
 • dla kadry dydaktycznej i naukowej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć; uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; job shadowing;

3) Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego poprzez:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty, w tym programów nauczania;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z państw-​darczyńców;
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/​regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/​branżowego oraz kształcenia ustawicznego.

4) Współpraca instytucjonalna – działania analogiczne do wymienionych dla III komponentu, przy czym, dla ostatniego z nich, kwalifikowana może być strategia systemu edukacyjnego.

Jednocześnie preferowane będą działania komplementarne z wcześniej podjętymi inicjatywami – zarówno w ramach Programu, jak i tymi realizowanymi z innych źródeł.

Współpraca bilateralna:

Ważnym elementem obecnej edycji Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-​Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator podejmuje działania służące
nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-​Darczyńców. W tym zakresie odbywać się będą: seminaria kontaktowe, wizyty przygotowawcze. Pierwsze z planowanych seminariów kontaktowych odbędzie się w dniach 9–11 kwietnia 2019 r. w Gdańsku, informacja na temat spotkania ukaże się wkrótce w zakładce Aktualności i Wydarzenia na stronie www​.education​.org​.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się kontaktować z pracownikami Zespołu Programu Edukacja pod nr tel.: 022–46 31 650 lub mailowo: edukacja.​eog@​frse.​org.​pl.