4 października 2005

Konkursy przedmiotowe 2005/2006 (aktualizacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr199 z 2004 r. poz. 2046) Kuratorium Oświaty w Kielcach, we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizuje w roku szkolnym 2005/2006 następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim:

  • dla uczniów gimnazjów: języka polskiego, historyczny, matematyczny, fizyczny, biologiczny, geograficzny, chemiczny, informatyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego.
  • dla uczniów szkół podstawowych: konkurs humanistyczny oraz konkurs matematyczno-przyrodniczy

Do pobrania: