11 marca 2019

II międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zapraszają do udziału w II edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” Kielce, 14–15 marca 2019 r.  w audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL‑u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. zbrodni sądowych w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL‑u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Szczegółowe informacje: https://​ipn​.gov​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​5​0​7​4​9​,​I​I​-​M​i​e​d​z​y​n​a​r​o​d​o​w​a​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​-​n​a​u​k​o​w​a​-​Z​b​r​o​d​n​i​e​-​s​a​d​o​w​e​-​w​-​l​a​t​a​c​h​-​1​9​4​4​1​9​8​9​-​K​o​n​f​o​r​m​i​.​h​tml