1 marca 2019

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2018/2019

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły,
Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Działając na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 30 października 2015 r. Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dokonał oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667) organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

Wykaz organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz wysokość tego wsparcia znajduje się w załączniku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki