25 lutego 2019

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

14 lutego 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu tym udział wzięli: Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – Zbigniew Wojciechowski, Wicestarosta Kielecki  – Tomasz Pleban, Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik –  Paweł Wójcik, Sekretarz UMiG w Chmielniku – Andrzej Łopaciński, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Dyrektorzy będący członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty, pracodawcy, przedstawiciele placówek oświatowych z powiatu kieleckiego, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół działających na terenie gminy Chmielnik.

Tematem przewodnim spotkania były zmiany w kształceniu zawodowym w świetle projektów rozporządzeń MEN, a także współpraca szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami podstawowymi.

Jako pierwszy zabrał głos Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik. Podkreślił, że podjęcie nauki w szkołach branżowych i technikach, nie należy utożsamiać z kształceniem „gorszego wyboru”. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę na priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z reformą szkolnictwa zawodowego. Przedstawił dobre strony tego typu kształcenia oraz nawiązał do konieczności pedagogizacji rodziców i uczniów w tym obszarze.

Starosta Kielecki Tomasz Pleban – jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w której gościliśmy zwrócił szczególną uwagę jak wielką rolę odgrywają szkoły zawodowe w kontekście deficytów pracowników w firmach.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik zaprezentował bazę lokalową szkół na terenie gminy, omówił jakie wsparcie daje gmina rodzinom wielodzietnym, oraz przedstawił współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku Pan Sławomir Wójcik zaprezentował możliwości kształcenia w placówce. Dyrektor podkreślił również jak ważne są projekty ukierunkowane na współpracę z pracodawcami, uczelniami technicznymi oraz zagranicznymi ośrodkami. Młodzież dzięki temu zdobywa nowe doświadczenia nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia zasobów centrum, m.in. pracownie: fryzjerską, gastronomiczną, spawalniczą, mechaniki samochodowej, robót wykończeniowych.

Podsumowując pierwszą część spotkania Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii. Zachęcał uczestników do śledzenia zmian zachodzących w prawie oświatowym w zakresie szkolnictwa zawodowego. Podkreślił rolę jaką spełniają dyrektorzy przy propagowaniu szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i ich rodziców. Podziękował członkom Rady Dyrektorów za dotychczasową współpracę.

W drugiej część spotkania koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego – Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska-Perczak szczegółowo omówili zmiany dotyczące projektów rozporządzeń, m.in.

  • w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  • w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  • w sprawie ramowych planów nauczania,
  • w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych placówek,
  • w sprawie doradztwa zawodowego,
  • w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Na zakończenie spotkania goście zostali zaproszeni do zwiedzenia chmielnickiego muzeum „Świętokrzyski Sztetl”.

Zdjęcia: www.chmielnik.com