21 lutego 2019

Ważna informacja dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach

Informuję, że dnia 20 lutego 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/316

UWAGA

Wszystkie zawody oznaczone boldem należy traktować jako nowe zawody, tj. możliwość kształcenia w tych zawodach od roku szkolnego 2019/2020 wymaga uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla danego zawodu lub branży, do której zawód ten został przyporządkowany.

Rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie wniosków właściwych ministrów.

Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:

 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
 • technik programista
 • pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).

Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi

Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

W nazwie zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej dokonano korekty polegającej na zastąpieniu znaku „/” literą „i”, co nie powoduje konieczności nadania nowego symbolu cyfrowego zawodu.

Ponadto w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny:

 1. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 2. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik