14 lutego 2019

Akcja „Przerwa na czytanie”

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie odbywa się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. #biblioteka.

We wszystkich 3 edycjach akcji brało udział 33800 osób z 213 placówek oświatowych. W ubiegłym roku, w województwie lubuskim, w akcji wzięło udział 21904 osób czytających na przerwie.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do szkół i placówek oświatowych każdego typu. W biciu rekordu może wziąć udział cała społeczność szkoły/​placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja ABCXXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, mogą zaprosić partnerską szkołę do udziału akcji i wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
– integracja środowiska lokalnego;
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Zgłoszona szkoła/​placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na swoim terenie akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na dwóch lub więcej wybranych przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu od 8 do 15 maja 2019 r.

Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

Formularz zgłoszenia jest dostępny pod adresem: https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​f​p​D​T​a​M​i​E​q​X​v​V​i​Q​2​1​A​_​u​u​u​k​r​M​_​Y​L​f​b​J​I​e​l​L​J​v​i​y​g​5​z​x​P​_​J​C​y​A​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​v​c​=​0​&​c​=​0​&​w=1

Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/​placówki i na profilu w portalu społecznościowym Facebook relacji z IV edycji „Przerwy na czytanie”, w terminie do 22 maja 2019 r. za pośrednictwem formularza linku do relacji. Link relacji będzie dostępny na stronie www​.womgorz​.edu​.pl (zakładka biblioteka).