11 lutego 2019

Komunikat w sprawie dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
Starostowie Powiatów

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425) środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem
o uruchomienie ww. środków zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Aktualną informację dotyczącą dokonanego podziału (załącznik nr 2) należy przekazać w wersji papierowej do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-19-06) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego br.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

zał. 1 Kwoty dotacji przedszkolnej na 2019 r.
Data: 2019-02-11, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB
Zał. 2 Podział dotacji celowej wg. klasyfikacji budżetowej
Data: 2019-02-11, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB