4 lutego 2019

III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Konkurs polega na napisaniu pracy w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.

Projekt skierowany jest dla czterech kategorii wiekowych: szkoła podstawowa 6–9 lat, szkoła podstawowa 10–13 lat, szkoła podstawowa klasy VII–VIII i gimnazjum 14–16 lat.

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
  2. Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”,
  3. Propagowanie czytelnictwa,
  4. Przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji lub korzystania z pomocy dorosłych,
  5. Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie: www.sp2biskupiec.edupage.org