28 stycznia 2019

 Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna

Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.) w związku z art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

II. Postanowienia ogólne

  1. Wniosek o wydanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 pok. 231 lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce.
  2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
  3. Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
  4. Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych nie może być podstawą do zakładania, likwidacji lub przekształcania szkół. Zmiany te należy przeprowadzić wcześniej z zastosowaniem procedur określonych w art. 88 i art. 89 ustawy Prawo oświatowe. Przypominamy, iż tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych również stanowi przekształcenie szkoły. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 89 ustawy Prawo oświatowe (por. art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe).

III. Termin złożenia wniosku.

Podjęta przez radę powiatu zgodnie z art. 217 ust. 1 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 60) uchwała w sprawie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych określa sieć do dnia 31 sierpnia 2019 r. Nowe uchwały muszą więc być podjęte przed rozpoczęciem rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/​2020 z uwzględnieniem ewentualności ponowienia procedury w sprawie wydania opinii, o której mowa w art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku, gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia dokumentów.

IV. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
  2. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, zawierający adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

V. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania negatywnej opinii organ może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

VI. Postanowienia końcowe

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji w godzinach pracy urzędu:

  • Pani Bożena Zielińska – starszy wizytator tel. (41) 342–16-27
  • Pani Anna Obara – wizytator tel. (41) 342–12-68
  • Pani Edyta Chojnacka – starszy specjalista tel. (41) 342–16-27