28 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna

Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

II. Postanowienia ogólne

 1. Wniosek o wydanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 pok. 231 lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
 3. Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a–6 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
 4. Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych nie może być podstawą do zakładania, likwidacji lub przekształcania szkół. Zmiany te należy przeprowadzić wcześniej z zastosowaniem procedur określonych w art. 88 i art. 89 ustawy Prawo oświatowe. Przypominamy, iż tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych również stanowi przekształcenie szkoły. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 89 ustawy Prawo oświatowe (por. art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe).

III. Termin złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2246) dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Nowe uchwały muszą więc być podjęte przed 1 września 2019 r. z uwzględnieniem ewentualności ponowienia procedury w sprawie wydania opinii, o której mowa w art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku, gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia dokumentów.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
 2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami. Projekt uchwały powinien zawierać nazwy i siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im organizacyjnie szkół filialnych oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości (nazwy ulic lub ich części),
  1. w przypadku, gdy w sieci znajdą się szkoły o niepełnej strukturze organizacyjnej należy przedstawić powody odstępstwa od spełnienia warunku, o którym mowa w art. 39 ust. 6 lit. a ustawy Prawo oświatowe,
  2. w przypadku, gdy którakolwiek ze szkół zlokalizowana jest w więcej niż jednym budynku, należy wskazać przyczyny zastosowania takiego rozwiązania oraz podać odległości między poszczególnymi budynkami, w których zlokalizowana jest szkoła (weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w art. 39 ust. 6 lit. b ustawy Prawo oświatowe).
 3. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

V. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania negatywnej opinii organ może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. Postanowienia końcowe

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji w godzinach pracy urzędu:

 • Pani Bożena Zielińska – starszy wizytator tel. (41) 342-16-27
 • Pani Anna Obara – wizytator tel. (41) 342-12-68
 • Pani Edyta Chojnacka – starszy specjalista tel. (41) 342-16-27