22 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów

W związku z trwającą w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrolą wykonania budżetu państwa w 2018 r., prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Katalog wydatków pokrywanych z ww. dotacji określono w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Uprzejmie proszę o nadesłanie informacji dotyczącej rodzaju wydatków poniesionych w 2018 r. z dotacji przeznaczonej na realizację wychowania przedszkolnego na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl w terminie do dnia 28 stycznia br.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka