9 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2018 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy, jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.​zdziech@​kuratorium.​kielce.​pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę/​powiat w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

wzór rozliczenia
Data: 2019‐​01‐​09, rozmiar: 286 KB
liczba dzieci wg wieku na dzień 30.09.2018
Data: 2019‐​01‐​09, rozmiar: 157 KB