9 stycznia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe — zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozliczenie dotacji podręcznikowej  jest  dostępne na platformie online pod adresem: https://dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić, wydrukować i przekazać również w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty