24 lutego 2021

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty mogą składać:

 • zainteresowany nauczyciel,
 • dyrektor szkoły/placówki,
 • organ prowadzący szkołę/placówkę,
 • związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
 • inne podmioty działające na rzecz szkoły.

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela). Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyska ww. tytuł, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaci jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Termin składania wniosków: do 28 lutego każdego roku.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • Opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. 2008 Nr 163, poz. 1017).
 • Potwierdzoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego wymaganego 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel; jeśli nauczyciel zmieniał miejsca zatrudnienia, wskazane jest dostarczanie zaświadczeń ze wszystkich szkół/placówek (lub świadectw pracy).
 • Potwierdzenia uzyskania Medalu Komisji Narodowej, nagród ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły/placówki.
 • Zgoda nauczyciela na kandydowanie do tytułu honorowego profesora oświaty, w przypadku, gdy zgłaszającym nie jest kandydat do tytułu,
 • Obowiązek informacyjny (załącznik nr 1).

Podstawa prawna:
– art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 i 2245)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Załączniki

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna
Data: 2021-02-24, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB
Załącznik 2 - Profesor oświaty - wzór wniosku
Data: 2018-12-28, typ pliku: DOC, rozmiar: 47 KB