17 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty 2018

Dyrektorzy
szkół podstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

 

Informuję, że w szkołach podstawowych w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Przeprowadzenie ww. egzaminu jest dobrowolne.

Zwracam Państwu Dyrektorom uwagę, że próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Za nieuzasadnione uważam wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie CKE lub OKE.

 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

                                                                                                          Kazimierz Mądzik