15 grudnia 2018

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–grudzień w 2018 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień 2018 r

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.​piwowar@​kuratorium.​kielce.​pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia br. w formie tabeli:

                 

                       Nazwa Gminy

 

Liczba uczniów objętych pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń–grudzień 2018 rok
   

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do grudnia 2018 roku.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty