13 grudnia 2018

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania pedagogiczne, które mogą posłużyć dla innych placówek jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu i ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.

Dzięki wspieraniu idei upowszechniania dobrych praktyk w województwie świętokrzyskim, wiele placówek zyskuje gotowe inspiracje i pomysły do jeszcze aktywniejszego działania.

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‐wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, Kurator Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 kontynuuje upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji. Celem naszych działań jest wyróżnienie unikatowych technik edukacyjnych, inspirujących do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogących przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kurator@kuratorium.kielce.pl

Najciekawsze i spełniające warunki formalne propozycje będą prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Warunki publikacji dobrej praktyki:

– nadesłany przykład dobrej praktyki powinien być oryginalnym działaniem, różnym od dotychczasowo opublikowanych praktyk;

– przykład dobrej praktyki nie powinien być rozwiązaniem wpisującym się w działania organizacyjne lub systemowe placówki;

– opis dobrej praktyki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat realizacji działań oraz przykłady zastosowanych rozwiązań;

– nadesłane zgłoszenie powinno spełniać wymogi formalne: opracowanie jest dołączone w formie pliku tekstowego doc. lub skanu dokumentu, załączone jest maksymalnie 6 zdjęć do 400kB każde (dołączone osobno), publikacja nie może przekroczyć 5Mb łącznie. Zgłoszenie powinno zawierać dane placówki, daty oraz podpis dyrektora. Opisy przykładów dobrych praktyk należy przesyłać według załączonego wzoru arkusza;

– zgodę dyrektora na przetwarzanie materiałów multimedialnych (wzór w załączniku) należy pozostawić w dokumentacji szkolnej.

 Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” Kuratorium Oświaty w Kielcach nie będzie powiadamiało o tym fakcie szkoły/placówki, które dokonały zgłoszenia. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku mogą udzielić telefonicznie dyrektorowi szkoły/placówki niżej wymienieni wizytatorzy.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:

  • wizytator Piotr Zimoch, tel. 41 342–15-36, e‐mail: zimoch@kuratorium.kielce.pl
  • starszy wizytator Robert Filipczak, tel. 41–3433853, e‐mail: robert.filipczak@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Arkusz prezentujacy dobrą praktykę (09-2020)
Data: 2020-09-09, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
Przetwarzanie wizerunku- Kuratorium - Dyrektor
Data: 2020-09-09, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB