12 grudnia 2018

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014–2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non‐​violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region).

Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które można znaleźć pod tym linkiem: http://​brpd​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​-​w​y​s​t​a​p​i​e​n​i​a​-​g​e​n​e​r​a​l​n​e​/​d​z​i​e​c​i​n​s​t​w​o​-​b​e​z​-​p​r​z​e​m​o​c​y​d​o​b​r​e​p​r​a​k​t​y​k​i​-​i​-​r​e​k​o​m​e​n​d​a​cje