7 grudnia 2018

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN przystąpił do realizacji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w kilkudziesięciu krajach, także w Polsce.

Badanie TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Badanie odbędzie się w okresie 1 kwietnia – 24 maja 2019 r. i obejmie 150 wylosowanych szkół podstawowych.

Udział w badaniu TIMSS jest dla uczniów oraz szkół dobrowolny i anonimowy (udział uczniów wymaga zgody rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki badania na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów). Wyniki badania mogą jednak stanowić cenne źródło informacji dla kuratorów oświaty i dyrektorów szkół, gdyż pozwalają na dokonanie zobiektywizowanej oceny efektywności nauczania badanych przedmiotów na pierwszym etapie edukacji w Polsce na tle innych państw. W celu uzyskania reprezentatywnych wyników, zgodnie ze standardami badania TIMSS dopuszcza się jedynie niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie wyznaczonego limitu powoduje wyłączenie kraju z bazy porównań międzynarodowych.

Mamy nadzieję, że świętokrzyskie szkoły, które zostaną wylosowane wykażą się zrozumieniem wagi tego badania w skali ogólnokrajowej i każda z nich weźmie udział w przedmiotowym badaniu.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach Instytutu (www.ibe.edu.pl) oraz IEA (www.iea.nl). Dodatkowych wyjaśnień udzieli Państwu Pani Joanna Kaźmierczak, członek Zespołu Badawczego IBE (tel. 22 24 17 121, e-mail j.kazmierczak@ibe.edu.pl).