7 grudnia 2018

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Wyższa Szkoła kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1461) i jest uczelnią zawodową służb państwowych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka.

Oferta szkoły jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – głównie klas mundurowych.

Celem utworzenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Student uczelni Służby Więziennej jest powoływany do służby kandydackiej i
tym samym od pierwszego dnia studiów jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Nabór będzie organizowany wiosną 2019 roku, a kształcenie rozpocznie się w roku akademickim 2019/2020.

W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie (studenci są skoszarowani). Studenci otrzymują również uposażenie – jego wysokość uzależniona jest od roku studiów. Kończąc studia I stopnia kierunek Penitencjarystyka, otrzymują dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego oraz mianowanie na stopień młodszego chorążego. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które zakończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra, a także poświadczenie ukończenia szkolenia oficerskiego i stopień oficerski podporucznika. Absolwenci I i II stopnia mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uczelni zostały zamieszczone na stronie www.wskip.edu.pl.